Czytając Pana artykuły zamieszczone w Panoramie Brzeskiej nietrudno zauważyć iż swoimi artykułami usiłuje Pan wmówić czytelnikom jak leży Panu na sercu dobro ROD Relaks w Brzegu, natomiast Zarząd Relaks odnosi wrażenie że jedynym Pana działaniem jest znalezienie sztucznej sensacji i znalezienie materiału na kolejny artykuł. Jedynym Pana pozytywnym działaniem jest zmobilizowanie członków ROD Relaks do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym które odbyło się 09 kwietnia 2016 r. w którym uczestniczyło 130 osób, jest to jedna z wyższych frekwencji w ostatnich latach. Na powyższym zebraniu Pana argumenty oraz wątpliwości nie uzyskały aprobaty i wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów, przypomnę Panu nad jakimi uchwałami głosowano i jaki był wynik głosowania:
1. Uchwała nr. 1/2016 w sprawie – zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego w 2015 r. w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 128, przeciw – 0, wstrzymało się – 2
2. Uchwała nr. 2/2016 w sprawie – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r. w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 126, przeciw – 0, wstrzymało się – 4
3. Uchwała nr. 3/2016 w sprawie – zatwierdzenia Planu Pracy w 2016 r. w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 126, przeciw – 2, wstrzymało się – 2
4. Uchwała nr. 4/2016 w sprawie – zatwierdzenia preliminarzy finansowych za 2016 r. w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 120, przeciw – 2, wstrzymało się – 8
5. Uchwała nr. 5/2016 w sprawie – wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 110, przeciw – 16, wstrzymało się – 4
6. Uchwała nr. 6/2016 w sprawie – wysokości opłaty wodnej i terminu jej wnoszenia w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 127, przeciw – 3, wstrzymało się – 0
7. Uchwała nr. 7/2016 w sprawie – wysokości opłaty energetycznej i terminu jej wnoszenia w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 118, przeciw – 9, wstrzymało się – 3
8. Uchwała nr. 8/2016 w sprawie – zatwierdzenia wniosku ROD o zmianę w planie zagospodarowania ROD w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 129, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
9. Uchwała nr. 9/2016 w sprawie – gromadzenia funduszy na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 122, przeciw – 8
10. Uchwała nr. 10/2016 w sprawie – zadania inwestycyjnego pn. wodociągowanie Ogrodu „Relaks – 1” w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 120, przeciw – 3, wstrzymało się – 7
11. Uchwała nr. 11/2016 w sprawie – przejęcia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOLEJARZ” w Brzegu pod Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Brzegu w głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za – 115, przeciw – 6, wstrzymało się – 9

Po tych głosowaniach trudno zgodzić się z treścią Pana artykułu zamieszczonego w Panoramie Brzeskiej w dniu 06.04.2016 r. cyt. „ Informacje o planowanych podwyżkach spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony działkowców, którzy w większości też mają wątpliwości co do zasadności wprowadzenia tak dużych podwyżek. Po licznych rozmowach i spotkaniach wysłałem pismo do Zarządu z szeregiem pytań.” Wynik głosowania dot. podwyższenia opłat w ROD Relaks w Brzegu zostały przyjęte przytłaczającą ilością głosów.
Jeżeli trudno jest Panu zrozumieć jakie intencje przyświecały Zarządowi wysyłając wszystkim członkom PZD ROD Relaks w Brzegu ważnych informacji to je Panu przybliżę.

W ulotce „WAZNE INFORMACJE, KTÓRE BĘDĄ PRZYDATNE W ŻYCIU CODZIENNYM. PROSZĘ O ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI ORAZ ADRESÓW I NUMERÓW KONTAKTOWYCH TELEFONICZNYCH” W treści tej ulotki umieszczono propozycję podwyższenia opłat za działkę oraz zamiaru wprowadzenia systemu zaliczek na wodę i energię elektryczną w celu zgromadzenia środków finansowych umożliwiających bieżącą realizacje faktur dostawców energii elektrycznej i wody powyższa informacja miała na celu zapoznania członków PZD ROD Relaks w Brzegu z proponowanymi podwyżkami aby nie zaskakiwać takimi informacjami członków PZD podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Dano czas wszystkim członkom na przemyślenia i uwzględnieniu tych podwyżek podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego lub ich odrzucenie. Z analizy Pana pism oraz artykułów umieszczonych w Panoramie Brzeskiej wnioskuje iż jest Panu znany Statut PZD nie rozumiem Pana niepokoju o wspomniane podwyżki przecież to członkowie PZD decydują o podwyżkach w ROD. Tylko uczestniczenie w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych ma wpływ na decyzje podejmowane na takim Zebraniach. Od wielu lat nie uczestniczy Pan w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych co może świadczyć że nie interesują Pana informacje podawane na tych zebraniach, uchwalane uchwały oraz jakie osoby wybierane są do Zarządu ROD Relaks w Brzegu. Brak uczestniczenia Pana w takich Zebraniach skutkuje brakiem Pana wiedzy dot. Pracy Zarządu i co się dzieje w naszych ogrodach. Wracając do ulotki zauważył Pan iż jest niepełna i brakuje w niej naszych uprawnień określonych w § 70 Regulaminu ROD. Przesłany Panu Regulamin ROD nie był ukłonem w Pana kierunku takie Regulaminy otrzymali wszyscy członkowie PZD ROD Relaks w Brzegu. Nie rozumiem dlaczego w ulotce miano umieścić treść § 70 Regulaminu ROD czyżby Pan sugerował że członkowie ROD Relaks nie czytają wspomnianego Regulaminu czy może Zarząd miał przepisać treść Regulaminu w ulotce. Przy Pana trosce o finanse ROD byłoby to działanie szkodliwe i na pewno piętnowane przez Pana za brak troski Zarządu o finanse ROD Relaks w Brzegu.

      Proponuje Panu uczestniczenie we wszystkich Walnych Zebraniach Sprawozdawczych oraz Wyborczych oraz zapoznawania się z dokumentacją udostępnianą przed takimi Zebraniami w siedzibie Zarządu Relaks w Brzegu a na pewno będzie Pan miał wpływ na podejmowane decyzje przez Walne Zebranie Sprawozdawcze i na pewno Pana wiedza o pracy Zarządu ROD Relaks Brzeg będzie większa oraz będzie Pan miał większą wiedze o tym co się dzieje w naszych ogrodach. Nie uczestniczenie Pana w tych Zebraniach skutkuje tym iż w ogóle nie orientuje się Pan z działalności Zarządu i co się dzieje w naszych ogrodach dlatego też próbuje Pan na łamach gazety polemizować z Zarządem o podejmowanych decyzjach oraz pracy Zarządu.

     Dlaczego nie uczestniczy Pan w zebraniach i nie przekonuje członków PZD ROD Relaks w Brzegu o złej pracy Zarządu i nie uchwalaniu propozycji uchwał przedstawianych przez Zarząd, takie wystąpienie z Pana strony może przekonać uczestników zebrania w jaki sposób będą głosować ( za lub przeciw) . W dniu 09 kwietnia 2016 r. uczestniczył Pan w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym miał Pan głos i jakoś przedstawione przez Pana argumenty nie przekonały zebranych i nie udzielono aprobaty Pana sugestiom o czym świadczą głosownia.
A może to nie jest troska o nasze ogrody a jedynie brak tematów i zaistnienie na łamach gazety Panorama Brzeska, jeżeli brak jest Panu tematów do publikacji na łamach gazety jestem w stanie podać Panu kilku tematów które są trudne w rozwiązaniu i nurtują Zarząd jak i tez członków PZD ROD Relaks w Brzegu i wierze że po Pana publikacji na łamach prasy mogą być one rozwiązane.

     W dniu 22.03.2016 r. otrzymał Pan zaproszenie do siedziby ROD Relaks w Brzegu cyt. pisma „Siedziba Zarządu zbudowana została miedzy innymi po to, żeby każdy działkowiec mógł przyjść, porozmawiać oraz uzyskiwać niezbędne informacje w każdej przedmiotowej sprawie. Wachlarz pytań oraz sugestie które zostały zawarte są tak obszerne i wielowątkowe, że tylko kontakt osobisty jest w stanie Panu to wytłumaczyć.” Z zaproszenia Pan nie skorzystał bo uważa Pan że jedyną formą uzyskania informacji jest droga listowna.

     Pan Ciepielski kłamie pisząc w artykule z dnia 21.12.2016 r. że ograniczano mu informacje o finansach, wypunktuje Panu gdzie i kiedy miał Pan możliwość uzyskać informacje o finansach:
1. Dokumenty finansowe ROD „Relaks” w Brzegu wystawione do wglądu działkowców przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczym
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze przeprowadzone w dniu 09.04.2016 r. na którym wyświetlano i omawiano dokumenty finansowe
3. Strona internetowa ROD Relaks w Brzegu
4. Tablice informacyjne ROD Relaks
5. Zaproszenie do siedziby ROD Relaks w celu szczegółowego zapoznania się z dokumentacja finansową ROD Relaks w Brzeg

       Jak widać miał Pan wielokrotnie możliwość zapoznania się z dokumentacją finansową ale jak widać powyższa dokumentacja Pana nie interesuje lub jest ona zbyt zawiła jak dla Pana.

       Kolejnym Pana kłamstwem są inwestycje w ROD Relaks w Brzegu a dot. Wodociągowania ogrodu Relaks- 1 w Brzegu w jednym ze swoich artykułów posunął się Pan do manipulacji faktami podając jakoby cała ta inwestycja zamknęła się w kwocie 4305 zł pomimo że koszt inwestycji to około 62 000 zł. W tym samym artykule pisze Pan cyt. „ Z zestawienia wynika też, że sprawa „Kolejarza” już jest przesądzona. Pominę fakt że był Pan na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym gdzie uchwalano uchwałę ” w sprawie – przejęcia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOLEJARZ” w Brzegu pod Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Brzegu”. Stwierdzenie że sprawa „Kolejarza” jest przesądzona świadczy tylko że Pan Ciepielski był obecny na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko ciałem a nie duchem gdyż sprawa ogrodu „Kolejarz” została przesądzona w dniu 09.04.2016 r.. Pisze Pan o kosztach związanych z przejęciem tego ogrodu proszę o podanie jakie są tego koszty chętnie Zarząd jak i działkowcy zapoznają się z tymi kosztami.

       Pan Ciepielski zaprasza działkowców do dyskusji ale tylko tych którzy się z nim zgadzają natomiast gdy zostaje krytykowany lub ktoś przedstawia mu kłamstwa zamieszczane w jego artykułach i na jego blogu, próbuje te osoby zastraszyć cyt. „Poczekam jeszcze na działania Rzecznika Praw Obywatelskich a potem zawiadomię odpowiednie organy stojące na straży praworządności. I nie wiem, czy Pan wie, że nie ukryje się Pan za inicjałami “mm”, bo z jakiego komputera Pan to pisze jest do ustalenia.” http://ogrodnikleszek.pl/aktualnosci/nie-dla-relaksu-roznosci-o-naszych-dzialkach. Dziwi też fakt że Pan Ciepielski nie odpowiada na zadane tam pytania. Czyżby brak argumentów na poparcie swoich kłamstw i insynuacji.

     Podamy Państwu treść art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa Prasowego „dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.” oceńcie Państwo czy powyższe cechy służą Panu Ciepielskiemu do tworzenia swoich nierzetelnych stronniczych i kłamliwych artykułów.
Publikacje jest ponadto stronnicza, autor w sposób cyniczny i wybiórczy posługuje się przed czytelnikami „faktami”, które mają uzasadniać z góry założoną przez autora tezę Mają one zamieszać czytelnikom w głowach i przedstawić w złym świetle stan ogrodu ROD Relaks jak i pracę Zarządu.

     Panie Ciepielski proponuję Panu lekturę statutu PZD a szczególnie §64, bo jak wnioskuje ma Pan problem ze zrozumieniem na jakiej zasadzie pracuje Zarząd ROD Relaks i kto decyduje o najważniejszych uchwałach, na podstawie których Zarząd jest zobligowany pracować.

§ 64
Do walnego zebrania sprawozdawczego należy:
1) zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu ROD,
2) zatwierdzenie rocznego sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres sprawozdawczy,
3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzanego przez zarząd ROD,
4) rozpatrzenie wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu ROD,
5) zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu ROD przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,
6) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,
7) uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia,
8) podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,
9) podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD,
10) rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.

W kolejnych odsłonach przedstawimy Państwu dalsze kłamstwa i insynuacje Pana Ciepielskigo.

ZARZĄD ROD RELAKS