W ostatnich latach coraz częstszym powodem zatargów międzysąsiedzkich występujących na terenach rodzinnych ogrodów działkowych są zwierzęta hodowanie przez części działkowców. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 58 regulaminu ROD z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby na terenie użytkowanej działki utrzymywać koty i psy, co niestety staje się w ostatnim czasie zmorą niektórych rodzinnych ogrodów działkowych. Psy jeżeli towarzyszą nam w naszej wyprawie na działkę powinny być prowadzone na smyczy oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba winny mieć założony kaganiec.

        Wracając do tematu gołębi, kur i królików musimy pamiętać, że przepisy prawa miejscowego wydane np. przez radę gminy, mogą zaostrzać warunki jakie musi spełnić osoba, która decyduje się hodować zwierzęta lub wręcz przepisy te mogą zakazywać prowadzenia na terenach ogrodów działkowych hodowli zwierząt. W takim przypadku działkowiec musi dostosować się do przepisów lokalnych i jeżeli powyższe tak stanowią zrezygnować z posiadania zwierząt na działce.

       Oczywiście nie jest dopuszczalne, aby na działce znajdowała się nieograniczona liczba zwierząt hodowlanych, dlatego ich maksymalną dopuszczalną liczbę określa zarząd ogrodu. Dodatkowo zgoda na hodowlę gołębi (z uwagi na ich zwiększone oddziaływanie na otoczenia) musi być wyrażona przez walne zebranie lub konferencje delegatów ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska, co wynika z ustawy – Prawo lotnicze. Musimy także pamiętać, że pomieszczenia dla zwierząt stanowią integralną cześć altany działkowej i wliczane są do jej normatywnej powierzchni, a co za tym idzie ich wspólne wymiary nie mogą przekroczyć 35 m 2. Oznacza to w praktyce, że działkowiec nie może oprócz altany stawiać na działce dodatkowych wolnostojących szop, kurników czy gołębników.

       Każdy działkowiec – hodowca musi być także świadomy, że to on odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez hodowane przez niego zwierzęta. Niezwykle istotne jest też żeby zapewnić hodowanym zwierzętom godziwe warunki sanitarne, o czym niestety nie wszyscy z nas jeszcze pamiętają. Żaden jednak przepis prawa nie zastąpi zdrowego rozsądku, którym należy się kierować organizując hodowlę zwierząt na działce tzn. należy prowadzić ją tak, aby nie utrudniała ona korzystania z uroków sąsiednich działek.

Podstawa prawna: § 58 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz  § 68 pkt 4 i 10 Regulaminu ROD.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.