Okręg Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu przypomina, że zgodnie z § 54 regulaminu ROD na terenie działki dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków pod warunkiem że będą to gatunki i formy słabo rosnące. W świetle powyższego przepisu prawa niedopuszczalna jest sytuacja, w której działka przybiera formę lasu, ponieważ na jej powierzchni znajdują się kilkunastometrowe dęby, buki, sosny, świerki i inne gatunki drzew silnie rosnących. Musimy pamiętać, że tego typu nasadzenia, biorąc pod uwagę ich gabaryty oraz duże zapotrzebowanie na wodę i składnik odżywcze utrudniają, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwiają, w swoim sąsiedztwie prowadzenie upraw ogrodniczych przez innych użytkowników działek. Czyż takie utrudnianie w korzystaniu z działek sąsiadom nie jest przykładem łamania zasad współżycia społecznego ? Chyba każdy z nas działkowców uprawiających warzywa i owoce nie byłby zadowolony z sąsiedztwa takiego „lasu”.

        Dlatego celem zapobiegania tego typu sytuacjom zarządy ROD na mocy art. 36 ust 3 pkt 1 ustawy o rod,  zostały wyposażone w narzędzie prawne pozwalające na wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej działkowcowi, który mimo pisemnego upomnienie nie zamierza usunąć z terenu swojej działki ponadgabarytowych drzew. Oczywiście nie możemy zapominać, że w przypadku dużych drzew, znajdujących się na naszej działce, przed ich usunięciem  należy uzyskać zgodę na wycinkę wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. (Kiedy potrzebna jest zgoda na wycinkę drzewa ? – kliknij tutaj). W takim przypadku zgodnie z art. 16 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o rod należy udać się do swojego urzędu, celem złożenia odpowiedniego wniosku.

         Jednocześnie przypominamy, że wszystkie drzewa ozdobnie niezależnie od ich gatunku winny być usytuowanie w odległości 2 m od granicy działki, a jeżeli ich wysokość nie przekracza 2 m powinny znajdować się w odległości 1 m od granicy działki. Natomiast krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków, co najmniej 1 m od granicy działki. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD