Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Relaks’ w Brzegu , działając na podstawie Uchwały nr 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 października 2020 roku postanawia:

§ 1

1.W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polski stanem epidemii oraz wprowadzeniem strefy czerwonej , mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania  Zarządu ROD “Relaks’, Zarząd określił zasady działalności i funkcjonowania jak niżej:

§ 2

1.Obsługa działkowców przez Zarząd ROD “Relaks”  odbywać się będzie przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej, lub poczty tradycyjnej

2. Obsługa działkowców przez członków Zarządu może odbywać się w sposób bezpośredni jedynie:

  • po uprzednim umówieniu terminu wizyty,
  • w wydzielonym w tym celu pomieszczeniu,
  • po użyciu przez obsługującego i interesanta środków ochrony indywidualnej (maseczki , płyn do dezynfekcji rąk lub rękawiczek),
  • przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5 m pomiędzy obsługującym i interesantem,
  • w w systemie rotacyjnym w ramach którego do wydzielonego pomieszczenia może wejść w jednym czasie wyłącznie jeden interesant.

3. W nawiązaniu do ust.2 wydziela się pomieszczenia do przyjmowania interesantów

  • pomieszczenie skarbnika
  • pomieszczenie Zarządu
  • pomieszczenie korytarza jako punkt do dezynfekcji rąk

4. Obsługa działkowców przez członków Zarządu określonych w § 2 pkt 3 odbywać się będzie z zachowaniem treści wyszczególnionych w § 2 pkt.2 w każdą środę miesiąca w godz.10-tej do 18-tej.

§ 3

  1. Osoby poruszające się pieszo po terenie ogólnym Relaks I i II mają obowiązek zakrywać usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych osób.
  2. W zakresie prac podkomisji kontrolujących aktualne stany liczników zużycia wody i energii elektrycznej obowiązują zasady określone w paragrafie 1, w paragrafie 3 pkt. 1 niniejszego komunikatu oraz Uchwały nr 295/2020 z dnia 15-10-2020 Krajowego Zarządu PZD.                                                                                                                                                                               Zarząd ROD ”Relaks” w Brzegu