Wgląd członków PZD do dokumentów dotyczących działalności ROD regulują przepisy ustawy o ROD oraz Statutu PZD. Zapisy te nie dotyczą działkowców, którzy nie są członkami PZD a zatem uprawnienia przypisane członkom PZD nie dotyczą tych osób.

Zgodnie z § 60 ust 2 Statutu PZD (tylko) członek PZD ma prawo wglądu do dokumentów sprawozdawczych, które Zarząd ROD wykłada do wglądu na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. Dokumentami tymi są: sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok ubiegły, sprawozdanie finansowe zarządu ROD za rok ubiegły, sprawozdanie komisji rewizyjnej ROD za rok ubiegły a także projekt planu pracy na rok bieżący oraz projekt preliminarza fi nansowego również na rok bieżący. Dodatkowo do wglądu przedstawiane są dokumenty związane z planowanymi inwestycjami w ROD (tj. wniosek zarządu ROD na WZ, informacja o zakresie i terminie planowanych prac, sposób realizacji i finansowania zadania, a także wstępny kosztorys inwestycji). Wyłożeniu nie podlegają dokumenty źródłowe jak np. umowy, faktury, rachunki, korespondencja). W celu umożliwienia badania dokumentów źródłowych spośród członków PZD z danego ROD wybierany jest statutowy organ (§ 89 oraz § 91 ust 1 Statutu PZD) jakim jest Komisja Rewizyjna ROD, która reprezentuje pozostałych członków i w ich imieniu przeprowadza kontrolę i ocenę działalności ROD również pod względem finansowym. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust 3 i 4 ustawy o ROD, zarząd ROD w terminie do dnia 1 lipca przedstawia informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za ubiegły rok. Informacja zawierająca zestawienie wydatków i wpływów udostępniana jest w  taki sposób, aby każdy działkowiec mógł się z nią zapoznać, w szczególności może być wywieszona na tablicach informacyjnych ROD. A zatem informacja finansowa jest dokumentem do którego wgląd mają również działkowcy nie będący członkami PZD.

Dodatkowo, każdy członek PZD, na zasadzie art. 14 ust 1 pkt 9 Statutu PZD ma wgląd w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.

Joanna Jędrzejewska

Źródło http://pzd.pl/artykuly/27020/188/Informator-dzialkowca-listopad-2022.html